Stadgar

Stadgar för J/80 förbundet
Antagna den 14 januari 1998
senast ändrade den 28 oktober 2000

KAPITEL I – Allmänna bestämmelser
§ 1 – Organisationstillhörighet
Styrelsens resp. medlemmar, resp. J/80 förbundet företräder J/80 klassen.

§ 2 – Ändamål
J/80 förbundet bildat den 18 september 1997 har till ändamål att:

svara för klassens administration,
planera klassens kappseglingsprogram tillsammans med Svenska Seglarförbundet, distriktsseglarförbunden och dess förbundssällskap samt andra klasser,
svara för uppföljning av de enskilda seglarnas utveckling genom indelning och uttagning till landslags- och träningsgrupper. Dock ska uttagning till olympiska spel slutligen beslutas av SSF,
bevaka klassens tekniska utveckling. Dock ska ändring av nationella klassregler godkännas av SSF,
svara för upplysning och rådgivning om klassens verksamhet,
upprätta effektiva informationskanaler med alla berörda parter,
representera Sverige i motsvarande internationella klassförbund,
tillvarata klassens övriga intressen.
§ 3 – Omfattning
Förbundet består av personer och förbundssällskap, vilka i behörig ordning vunnit medlemskap i förbundet.

§ 4 – Medlemskap
Medlemskap i förbundet kan erhållas av person och förbundssällskap. Ansökan om medlemskap göres skriftligen till styrelsen och erhålles efter prövning och godkännande.

§ 5 – Utträde
Utträde ur förbundet erhålles efter skriftlig framställning ill styrelsen eller genom uteslutning.

§ 6 – Uteslutning
Medlem som ej erlagt avgifter enligt årsmötets beslut, må efter styrelsens prövning, uteslutas. Medlem som genom sitt uppträdande skadar förbundets anseende eller bryter mot dessa stadgar må av styrelsen uteslutas. Fråga om uteslutning av medlem får icke företas till avgörande förrän medlemmen i fråga beretts tillfälle att inom viss, av styrelsen, angiven tid (minst 14 dagar) avgiva yttrande i ärendet. Beslut om uteslutning av annan orsak än ej erlagd medlemsavgift ska, med angivande av orsak, delgivas vederbörande medlem medelst rekommenderad skrivelse med mottagarbevis. Medlem som uteslutits äger rätt att inom 14 dagar efter delgivning överklaga beslutet genom skriftlig besvär medelst rekommenderat brev. överklagat beslut ska behandlas på ordinarie årsmöte eller extra årsmöte där mötets beslut är slutgiltigt.

§ 7 – Årsavgift
Medlem ska avlägga avgift enligt beslut av årsmötet.

§ 8 – Beslutande organ
Ordinarie årsmöte är förbundets högsta beslutande organ. Extra årsmöte är förbundets beslutande organ i frågor som föranlett dess inkallande. Styrelsen är förbundets beslutande organ då ordinarie eller extra årsmöte ej är samlat.

§ 9 – Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden XX0101 – XX1231 (dvs. kalenderår)

§ 10 – Revision
Förbundets verksamhet revideras av en revisor vald av årsmötet. Efter verkställande revision ska revisorn till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tio (10) dagar före ordinarie årsmöte.

§ 11 – Omröstning
Med undantag för beslut beträffande stadgeändring beslutas i sakfrågor genom absolut majoritet och val genom relativ majoritet. Förändring av dessa stadgar erfordras att vid ordinarie årsmöte minst 2/3 av närvarande röstberättigade medlemmar bifaller beslutet. Beslutad ändring av stadgan ska meddelas SSF.

§ 12 – Upplösning
För upplösning av klassförbundet erfordras att vid årsmötet minst 2/3 av närvarande röstberättigade medlemmar bifaller beslutet, samt att frågan om upplösning varit kungjord i kallelse till mötet. Vid upplösning av klassförbundet ska dess tillgångar överföras till Svenska Seglarförbundet.

KAPITEL II – ÅRSMÖTE

§ 13 – Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte hålles årligen före mars månads utgång på tid och plats enligt styrelsens beslut. Styrelsen kallar till ordinarie årsmöte genom skriftligt meddelande till medlemmarna och SSF senast 21 dagar före mötet. Kallelsen ska innehålla förslag till dagordning, verksamhets- och förvaltningsberättelser, eventuella motioner samt styrelsens kommentarer, styrelsens egna ärenden samt valberedningens förslag.

§ 14 – Extra årsmöte
Styrelsen äger inkalla extra årsmöte när så erfordras. Det åligger tillika styrelsen att inkalla extra årsmöte om minst ¼ av medlemmarna, eller minst 25 medlemmar, gör framställning därom. Extra årsmöte äger besluta endast i fråga(or) som föranlett dess inkallande. Kallelse till extra årsmöte sker med tillämpning av i § 13 antagna föreskrifter.

§ 15 – Yttrande- och förlagsrätt
Yttrande- och förlagsrätt på årsmöte tillkommer i samtliga frågor röstberättigad medlem, revisorer samt representanter från SSF.

§ 16 – Rösträtt
Rösträtt tillkommer enskild medlem och medlem ansluten via ett regionalt klassförbundssällskap. Röstning genom fullmakt får äga rum. Dock får medlem ej representera mer än fem (5) röster. Fullmakt ska uttryckligen avse det ifrågavarande mötet.

§ 17 – Motioner, styrelsens förslag
Medlem som önskar få fråga behandlad av årsmötet ska senast 35 dagar före årsmötet tillsätta styrelsen motion i ärendet. Det åvilar styrelsen att avge yttrande till årsmötet över inlämnad motion.

§ 18 – Mötesordning
Vid ordinarie årsmöte ska följande frågor upptagas till behandling:

årsmötets öppnande
upprop och upprättande av röstlängd
val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
val av två rösträknare 5. fråga angående mötets behöriga utlysande
val av ordförande samt sekreterare för mötet
styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport
revisionsberättelse
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
val av ordförande samt två (2) ledamöter enligt § 19
val av två revisorer och två revisorssuppleanter
val av tre ledamöter i valnämnd
behandling av motioner
övriga ärenden vilka styrelsen vill lägga fram för årsmötets beslut
fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift för kommande verksamhetsår
övriga frågor
årsmötets avslutande
KAPITEL III – FöRBUNDSSTYRELSE

§ 19 – Sammansättning
Styrelsen ska bestå av ordförande och minst fyra (4) ledamöter. Ordförande väljs på ett (1) år. övriga ledamöter väljs på två (2) år, varav två väljs udda år och två jämna år. Klasstränare kan adjungeras till styrelsen.

§ 20 – Kallelse, beslutsmässighet
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig då ordförande (eller vice ordförande) och minst två (2) ledamöter är närvarande och om beslutet är ense.

§ 21 – Arbetsutskott
Styrelsen äger inom sig utse arbetsutskott bestående av högst tre ledamöter. Arbetsutskottet sammanträder på kallelse av utskottets ordförande och är beslutsmässig då samtliga är närvarande.

§ 22 – Åligganden
Styrelsen är gemensamt ansvarig för förvaltning av förbundets tillgångar. Det åligger styrelsen – med den begränsning som följer av särskilda bestämmelser i dessa stadgar – att verka för att fullfölja klassförbundets mål enligt § 2 och att från tid till annan överenskomma med SSF om lämplig ansvarsfördelning mellan SSF och klassförbundet. Styrelsen fördelar arbetsuppgifterna inom sig.

§ 23 – Styrelsen, kommittéer och arbetsgruppen
Styrelsen har rätt att tillsätta kommittéer och arbetsgrupper när så erfordras.

KAPITEL IV – VALÄMND

§ 24 – Sammansättning
Årsmötet tillsätter genom val en valnämnd bestående av ordförande och en ledamot. För uppdrag inom valnämnden är ledamot av styrelsen, revisor och revisorssuppleant icke valbar.

§ 25 – Valnämndens uppgift
Valnämnden åligger att upprätta förslag på kandidater till styrelsen enligt § 19, revisorer och revisorssuppleanter enligt § 10 och § 18. Det åligger valnämnden också att senast 35 dagar före ordinarie årsmöte till styrelsen inkomma med för årsmötet ställda förslag. Sidans utseendet uppdaterad 2006-05-09